طراحي احداث كارخانه كابل سازي شهيد قندي

نام کارفرما: شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: یزد

توضیحات تکمیلی
فهرست