طراحي تاسيسات سالن یک، موتورخانه و تاسیسات جانبی سالن جديد رنگ سايپا

نام کارفرما: شركت سهامي ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست