طراحي تاسيسات مكانيك ، برق و تجهيزات هيدروليك كارخانه لوله اسپيرال

نام کارفرما: گروه صنعتي سديد

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست