طراحي جريان مواد د محدوده پروژه L90/84 و بررسی وضع موجود جریان مواد در شركت پارس خودرو

نام کارفرما: شركت پارس خودرو

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست