طراحي دکل IT روي ساختمان View Gallery (دستور کار)

نام کارفرما: شرکت پترو پایدارایرانیان

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست