طراحي ساختمان اداري و تاسيسات وابسته پروژه كشتي سازي اروندان

نام کارفرما: مجري باز سازي تاسيسات صدمه ديده

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست