طراحي ساختمان پژوهشكده سيستم هاي پيشرفته صنعتي

نام کارفرما: شركت پژوهشكده سيستمهاي پيشرفته صنعتي

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست