طراحي سازه سالن لوله و پروفيل كارخانه سديد

نام کارفرما: گروه صنعتي سديد

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست