طراحي سيستم تهويه و رفع آلودگي و بازسازي خط توليد واحد ريخته گري شركت ايران خودرو

نام کارفرما: شركت ايران خودرو

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست