طراحي كارخانه توليد رينگ فولادي سایپا

نام کارفرما: شركت سهامي ايراني توليد اتومبيل (سايپا)

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست