طراحي كارخانه توليد شيشه هاي ايمني سايپا

نام کارفرما: شركت سايپا شيشه

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست