طراحي كارخانه ساخت تجهيزات فلزي و مخازن تحت فشار ماشين سازي پارس

نام کارفرما: ماشين سازي پارس

نوع پروژه: مطالعاتی و نظارت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست