طراحي كارخانه كشتي سازي خليج فارس

نام کارفرما: کشتی سازی خلیج فارس

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: خلیج فارس

توضیحات تکمیلی
فهرست