طراحي مجتمع كارگاهي پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد سازندگي اهواز

نام کارفرما: پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد سازندگي قرارگاه كربلا

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست