طراحي مرحله اول و دوم ساختمان نگین شركت خدمات انفورماتيك

نام کارفرما: شركت خدمات انفورماتيك

نوع پروژه: طراحي مرحله اول و دوم ساختمان نگین شركت خدمات انفورماتيك

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست