طراحي مقدماتي و اجرايي تاسيسات زير بنايي شهرك صنعتي هلجرد

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست