طراحي مقدماتي و اجرايي كارگاه ماشينكاري سنگين و دفاتر مهندسي ماشين سازي اراك

نام کارفرما: ماشين سازي اراك

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: اراک

توضیحات تکمیلی
فهرست