طراحي مقدماتي و تكميلي كارخانه توليد ترانسفورماتور در كردستان

نام کارفرما: شركت صنايع نيرو گسترش كردستان

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: کردستان

توضیحات تکمیلی
فهرست