طراحي مهمانسراي كارخانه آلوم پارس

نام کارفرما: شركت سهامي آلوم پارس

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست