طراحي نقشه هاي اجرايي تاسيسات زير بنايي ناحیه صنعتی مرند

نام کارفرما: شركت شهرك هاي صنعتي آذربايجان شرقي

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: مرند

توضیحات تکمیلی
فهرست