طراحي و نظارت بر اجراي كارخانه نيرپارس (هلجرد)

نام کارفرما: شركت نير پارس

نوع پروژه: مطالعاتی و نظارت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست