طراحي و نظارت بر احداث كارخانه توليد لامپ تصوير رنگي عالم آرا

نام کارفرما: شركت لامپ تصوير رنگي عالم آرا

نوع پروژه: مطالعاتی و نظارت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست