طراحي و نظارت بر طرح احداث ساختمان های جنبی شرکت كاغذ سازی كارون

نام کارفرما: شركت كاغذ سازي كارون

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: اهواز

توضیحات تکمیلی
فهرست