طراحي و نظارت عالیه و کارگاهی محوطه و سايت اداري فاز 13 پارس جنوبي

نام کارفرما: شرکت پترو پایدارایرانیان

نوع پروژه: طراحي پایه و تفصیلی و نظارت عالی و کارگاهی محوطه و سايت اداري و چشم انداز شهید هاشمی فاز 13 پارس جنوبي

محل پروژه: عسلویه

توضیحات تکمیلی
فهرست