طراحی ساختمان های تجهیزکارگاه پروژه آگاراک به کاجاران کشور ارمنستان

نام کارفرما: گروه بین المللی آبادراهان پارس

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: طراحی تجهیزکارگاه ساختمان های پروژه آگارات به کجاران کشور ارمنستان

توضیحات تکمیلی
فهرست