طراحی فونداسیون صنعتی ماشین آلات کارخانه شماره 2 شرکت صنعتی آذر آب واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

نام کارفرما: شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبیر پارس

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: عسلویه

توضیحات تکمیلی
فهرست