طراحی مجتمع کارخانجات ماشین سازی و تجهیزات زنده یاد مهندس امین چوبدار (سلفچگان)

نام کارفرما: گروه بین المللی آباد راهان پارس

نوع پروژه: طراحی

محل پروژه: سلفچگان- قم

توضیحات تکمیلی
فهرست