طراحی مرحله اول و دوم درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت معصومه کرمانشاه

نام کارفرما: شرکت مهندسان خانه سازی ایران

نوع پروژه: طراحی مرحله اول و دوم پروژه جداسازی درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت معصومه کرمانشاه

محل پروژه: کرمانشاه

توضیحات تکمیلی
فهرست