طراحی مرحله اول و دوم ساختمان های مجتمع ورزشی، آموزشی و خدماتی گروه صنعتی ماموت

نام کارفرما: شرکت ماموت ساختمان

نوع پروژه: طراحی مرحله اول و دوم ساختمان های مجتمع ورزشی، آموزشی و خدماتی گروه صنعتی ماموت

محل پروژه: کرج

توضیحات تکمیلی
فهرست