طراحی مرحله اول و دوم و نظارت بر پروژه ساختمان واحد تولید خمیر کاغذ از کارتن باطله صنایع چوب و کاغذ مازندران

نام کارفرما: شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

نوع پروژه: مطالعاتی و نظارت

محل پروژه: مازندران

توضیحات تکمیلی
فهرست