طراحی مسیر انتقال White Water ماشین های کاغذ، گاز، بخار و آب آتش نشانی و آب Mill Water به واحد OCC – طراحی Pipe Rack مسیر انتقال OCC – طراحی مسیر انتقال پساب های OCC و تهیه ریزمتره و اسناد مناقصه

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: مازندران

توضیحات تکمیلی
فهرست