طراحی مفهومی ، پایه و تفصیلی ساختمان مركزي گروه بين المللي آباد راهان پارس

نام کارفرما: گروه بين المللي آباد راهان پارس

نوع پروژه: طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی

محل پروژه: تهران- بلوار شیشه مینا

توضیحات تکمیلی
فهرست