طراحی مقدماتی و اجرایی طرح احداث کارخانه تولید اتوبوس و مینی بوس

نام کارفرما: ایران خودرو دیزل

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست