طراحی و نظارت بر کارخانه occ

نام کارفرما: شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

نوع پروژه: مطالعاتی و نظارت

محل پروژه: مازندران

توضیحات تکمیلی
فهرست