طراحی و نظارت توليد مخازن ذخيره پتروشيمي

نام کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: ماهشهر

توضیحات تکمیلی
فهرست