طراحی و نظارت ساخت محوطه ، سالن مونتاژ انبار شركت چرخشگر

نام کارفرما: شركت چرخشگر

نوع پروژه: طراحی و نظارت

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست