طراحی و نظارت شهرک صنعتی

نام کارفرما: شرکت نیک صنعت پارسیان

نوع پروژه: طراحي و نظارت

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست