طراحی پروژه ساختمانهاي غير صنعتي (N.I.B) فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي با شرکت آرمه تاب گسترش

نام کارفرما: مديريت طرحهاي صنعتي ايران

نوع پروژه: مشارکت در طراحی

محل پروژه: عسلویه

توضیحات تکمیلی
فهرست