طرح احداث توليد لوله و پروفيل – اداره كل صنايع آذربايجان شرقي

نام کارفرما: اداره كل صنايع آذربايجان شرقي

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: آذربایجان شرقی

توضیحات تکمیلی
فهرست