طرح احداث كارخانه سيمان اردبيل و آهک آذر شهر

نام کارفرما: استانداری آذربایجان شرقی

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: آذربایجان شرقی

توضیحات تکمیلی
فهرست