طرح بازسازی و نوسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: شوش

توضیحات تکمیلی
فهرست