طرح بازسازی کارخانه ماشین سازی تبریز

نام کارفرما: ماشين سازي تبريز

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست