طرح بررسي انتقال دانش فني ساخت كمپرسور

نام کارفرما: شركت كمپرسور سازي تبريز

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تبریز

توضیحات تکمیلی
فهرست