طرح بررسي وضعيت موجود كارخانه توليد شيشه نشكن

نام کارفرما: شركت سايپا شيشه

نوع پروژه: امکان سنجی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست