طرح برنامه توليد بهينه كارخانه آذر آب

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: اراک

توضیحات تکمیلی
فهرست