طرح تدوين ضوابط ساختمانهاي صنعتي

نام کارفرما: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نوع پروژه: مطالعات

محل پروژه: سطح کشور

توضیحات تکمیلی
فهرست