طرح تكميل كارخانه قطعات ريخته گري و آهنگري قطعات سنگين اسفراين

نام کارفرما: طرح تكميل كارخانه ريخته گري و آهنگري قطعات سنگين

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: خراسان شمالی

توضیحات تکمیلی
فهرست