طرح توجيهي فني- اقتصادي توسعه شركت پرس ايران

نام کارفرما: شركت پرس ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: ایران

توضیحات تکمیلی
فهرست