طرح توسعه شركت چدن چكش خوار ايران ( ماليبل )

نام کارفرما: شركت چدن چكش خوار ايران

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست