طرح توسعه كارخانه آجرسازي نسوز

نام کارفرما: شركت سهامي نسوز امين آباد

نوع پروژه: مطالعاتی

محل پروژه: تهران

توضیحات تکمیلی
فهرست